МВР

Дирекция "ОП"

 

"Доставка на тактически бедрен кобур за пистолет калибър 9х19 мм, марка/модел Глок 17 и 19 с монтиран към пистолета тактически фенер"

07 авг 2014

1.Покана (pdf - 123k)

2. Техническа спецификация - Приложение № 1 (pdf - 62k)

3. Ценово предложение - Приложение № 2 ( doc -39k)

4. Сведения за учасника - Приложение № 3 ( doc - 30k)

5. Декларация за срок на валидност на офертата и приемане всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката - Приложение № 4 ( doc -26k)

6. Декларация за приемане условията в проекта на договор за обществена поръчка - Приложение № 5 ( doc -33k)

7. Проект на договор - Приложение № 6 ( doc -121k)

8. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 ( doc -32k)

9. Задължителни документи - Приложение № 8 ( doc -22k)

Съобщение: Заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се проведе на 19.08.2014г. в 10.00ч. в сградата на ДУССД.

10. Уведомление (pdf-1337k)

 23 май 2017 | 18:06