МВР

Дирекция "ОП"

 

14.04.2016-004-МПП Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ...

14 апр 2016

14.04.2016-004-МПП Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, по договор с рег. № 812108-37/23.10.2014 г., програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ

ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ

Проектиране, авторски надзор и изпълнение с доставка и монтаж на специфично оборудване на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“ в рамките на Програма БГ 13 от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Всеки участник представя само една оферта за цялата поръчка.

Покана (pdf)

Задание за проектиране (doc)

Приложение към заданието за проектиране 1 (pdf)

Приложение към заданието за проектиране 2 (pdf)

Приложение към заданието за проектиране 3 (pdf)

Техническа спецификация (doc)

Количествена сметка (xls)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта (doc)

Количествена сметка (xls)

Представяне на участника (doc)

Изисквания към участниците/изпълнителите (doc)

Предложени за срок на поръчката, гаранционни срокове, начин на плащане и срок на валидност на офертата (doc)

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (doc)

Приложение 9 - декларация (doc)

Банкова гаранция (doc)

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (doc)

Проект на договор (doc)

Приложение 13 - Анекс (doc)

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (doc)

Заповед рег № Iз-1013/18.05.2013 г. (pdf)

14.04.2016

 

 23 май 2017 | 18:06