МВР

Дирекция "ОП"

 

14.04.2016-003-МПП "Извършване на одит” проект „Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”, договор рег. № 812108-24/02.10.2014 г. програма BG 13, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.Одитът се извър...

14 апр 2016

14.04.2016-003-МПП "Извършване на одит” проект „Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”, договор рег. № 812108-24/02.10.2014 г. програма BG 13, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.Одитът се извършва съгласно “Програмно споразумение между Министерство на вътрешните работи на Норвегия и Министерски съвет на Република България - БГ13/Programme agreement between The Norwegian Ministry of foreign affairs BG 13” Глава 4, т. 4.2 с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени законосъобразно и по целесъобразен начин съгласно разпоредбите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на финансови средства.

Покана (pdf)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта (doc)

Техническо предложение (doc)

Представяне на участника (doc)

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (doc)

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (doc)

Изисквания към участниците/изпълнителите (doc)

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 (doc)

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (doc)

Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (doc)

Проект на договор (doc)

14.04.2016

Протокол от работата на комисията (pdf)

19.05.2016

Договор (pdf)

28.06.2016

 23 май 2017 | 18:06