МВР

Дирекция "ОП"

 

04.04.2016-002-МПП Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, в рамките на Про...

04 апр 2016

04.04.2016-002-МПП Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, в рамките на Програма БГ 13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”.

Покана (pdf)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта (doc)

Техническо предложение (doc)

Представяне на участника (doc)

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (doc)

Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (doc)

Изисквания към участниците/изпълнителите (doc)

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (doc)

Проект на договор (doc)

04.04.2016

Отговор (doc)

08.04.2016

Протокол (pdf)

27.04.2016

Договор (pdf)

24.06.2016

 23 май 2017 | 18:06