МВР

Дирекция "ОП"

 

26-05-2017-030-СПОР-428/26.10.2015 г.с предмет ,,Доставка на копирна хартия, обособена позиция №3 ,,Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др’’

26 май 2017

Покана (pdf)
Приложения към покана (doc)
Проект на договор (doc)
Количествено-стойностна сметка (xls)

26.05.2017

 24 юни 2017 | 23:22