МВР

Дирекция "ОП"

 

Дирекция "Обществени поръчки" - МВР (ДОП)

 

Създадена с постановление на Министерски съвет № 297 от 10 ноември 2016 г., (ДВ бр.–№ 90/2016). ДОП е структура на МВР, която:

  • отговаря за управлението на цикъла на обществените поръчки;
  • прогнозира, планира, подготвя обществени поръчки;
  • отговаря за сключване на договори, рамкови споразумения и приема резултатите от тях;
  • въз основа на упълномощаване осъществява процесуално представителство пред съдилища, свързани с възлаганите обществени поръчки и изпълнението на договорите за възлагането им;

Търгове в МВР