МВР

ДОККПБДП

 

27-то заседание

Дневен ред

1. Обсъждане на оценката за състоянието на безопасността на движението през 2009г. и за периода 2000-2009г., в съответствие с §1 ал.2 т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, и на мерки за подобряване на безопасността на движението през 2010г.

приложение: Таблици към анализа

 

2. Обсъждане на проект на План за заседанията на ДОККПБДП през 2010г.

 

3. Обсъждане на проекта за резолюция на Организацията на Обединените Нации по проблемите на безопасността на движението.

 

4. Междинна оценка за работата по създаване на нов Закон за движението по пътищата и Правилник за неговото приложение.

 

5. Обсъждане на предложение за провеждане на конкретни мероприятия в съответствие с приетите основни задачи за работа на ДОККПБДП и на изводите от доклада за пътнотранспортната обстановка.

 

6. Други