МВР

ДОККПБДП

 

24-то заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане на оценката за състоянието на безопасността на движението през 2008 г. в съответствие с §1 ал.2 т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и мерки за подобряване на безопасността на движението през 2009 г.

 

2. Информация за опита на Холандия по управление на безопасността движението.

 

3. Първа световна министерска конференция по безопасността на движението: Време за действие. Москва, 19-20 ноември 2009 г.

 

4. Обсъждане на проекта за резолюция на на Европейския парламент относно Европейската програма за безопасност по пътищата (2006/2112(INI).

 

5. Оценка на пътнотранспортната обстановка от началото на 2009 г.

 

6. Други