МВР

ДОККПБДП

 

20-то заседание

Дневен ред

 

1. Приемане на оценка за  създадената организация и резултатите от изпълнението на Националната стратегия за опазвоне живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г.

 

2. Обсъждане прокт на план за заседанията на ДОККПБДП през 2008 г.

 

3. Обсъждане проекта за календарен план за мероприятията и кампаниите по безопасността на движението през 2008 г.

 

4. Обсъждане изпълнението и резултатите от приложението на новите текстове в ЗДвП, настъпилите изменения в законодателството в някои европейски държави и основанията за разработване на насоки за усъвършенстване на нормативната база.

 

5. Оценка на пътно транспортната обстановка  от началото на 2007 г.

 

6. Обсъждане на предложение за създаване на ортанизация по изпълнение на  §1а олинея 1, 2 и 3 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП и §11 алинея 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДвП.

 

7. Обсъждане на предложения за мерки по ограничаване на тежките пътнотранспротни произшествия през Коледните и Новогодишните празници

 

8. Обсъждане на основни насоки за работа на ДОККПБДП през 2008 г.