МВР

ДОККПБДП

 

Наредби и инструкции

Наредба № ІЗ-1959 от 27 декември 2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат

Наредба за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки.....

Наредба № І-45 за регистрацията и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях

НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Наредба № 157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (извлечение)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства