МВР

ОД Добрич

 

Извършване на основен ремонт на покрив на административната сграда на РУ Тервел, предоставена за управление на ОДМВР Добрич

25 авг 2016

Обява № 357000-6213/25.08.2016 г.

Документация и указания за участие

1. Техническа спецификация – Приложение №1

2. Представяне на участник - образец Приложение № 2;

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП – образец Приложение №3

4. Списък на основните договори за СМР - образец Приложение № 4;

5. Декларация за оглед на обекта – образец Приложение №5

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение №6

7. Ценово предложение - образец приложение № 7 и количествено-стойностна сметка;

8. Проект на договор - приложение № 8

Информация до АОП № 9055804/25.08.2016 г. за публикувана обява

Протокол рег. № 357р-8079/13.09.2016 г.

 23 май 2017 | 16:33