МВР

ОД Добрич

 

Основен ремонт и изпълнение на нова хидроизолация на плосък покрив на части от сградата на ОДМВР – Добрич обява № 357000-7230/04.10.2016 г.

03 окт 2016

Обява № 357000-7230/04.10.2016 г.

Документация и указания за участие

1. Техническа спецификация с приложена схема – Приложение №1

2. Представяне на участник - образец Приложение № 2;

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП – образец Приложение №3

4. Списък на основните договори за СМР - образец Приложение № 4;

5. Декларация за оглед на обекта – образец Приложение №5

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение №6

7. Ценово предложение - образец приложение № 7 и количествено-стойностна сметка;

8. Проект на договор - приложение № 8

Информация до АОП № 9057140/04.10.2016 г. за публикувана обява

Протокол  по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал.4 от ППЗОП - рег. № 357р-9567/31.10.2016 г.

 23 май 2017 | 16:33