МВР

ОД Добрич

 

Доставка на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1% за нуждите на ОДМВР Добрич - обява № 357000-8543/22.11.2016 г.

22 ное 2016

1. Обява № 357000-8543/22.11.2016 г.

2. Документация към обява № 357000-8543/22.11.2016 г.

3. Техническа спецификация – Приложение №1

4. Техническо предложение – Приложение № 2

5. Ценово предложение  – Приложение №3

6. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП – Приложение № 4
 
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5

8. Декларация по чл.3, ал.2, т.6 и чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 6

9. Проект на договор – Приложение № 7

Информация до АОП № 9058919/22.11.2016 г. за публикувана обява

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 05.12.2016 г. Отварянето на получените оферти ще бъде на 06.12.2016 г. в 14:00 часа в сградата на ОДМВР-Добрич, гр. Добрич, ул. "Максим Горки" № 12.

Информация до АОП № 9059317/01.12.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

Протокол рег. № 357р-11069/12.12.2016 г.


 

 23 май 2017 | 16:33