МВР

ОД Добрич

 

Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително- монтажни работи в сгради, управлявани от ОДМВР – Добрич

29 авг 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 29.08.2018 г.
Способ за възлагане : Събиране на оферти с обява.
Пореден номер на преписка : 2 / 2018 г.
Прикачени документи Обява рег. № 357000-7273/29.08.2018 г.   (pdf - 939,00KB) - 29 авг 2018 16:32
Документация   (pdf - 442,00KB) - 29 авг 2018 16:33
Приложение № 1 - Опис на представените документи   (docx - 13,00KB) - 29 авг 2018 16:34
Приложение № 2 - Техническа спецификация с количествени сметки по обособени позиции   (pdf - 1,81MB) - 29 авг 2018 16:34
Приложение № 3.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката   (docx - 14,00KB) - 29 авг 2018 16:34
Приложение № 3.2. - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора   (docx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:35
Приложение № 3.3. - Декларация за срок на валидност на офертата   (docx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:35
Приложение № 3.4. - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд   (docx - 14,00KB) - 29 авг 2018 16:36
Приложение № 3.5. - Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с условията на строителната площадка   (docx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:36
Приложение № 3.6. - Ценово предложение с приложени количествено- стойностни сметки   (docx - 16,00KB) - 29 авг 2018 16:37
Количествено-стойностна сметка по обособена позиция № 1   (xlsx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:38
Количествено-стойностна сметка по обособена позиция № 2   (xlsx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:38
Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. т. 1, 2 и 7 от ЗОП   (docx - 20,00KB) - 29 авг 2018 16:39
Приложение № 5 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП   (docx - 21,00KB) - 29 авг 2018 16:39
Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС   (docx - 23,00KB) - 29 авг 2018 16:39
Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с други участници по чл.101, ал.11 от ЗОП   (docx - 19,00KB) - 29 авг 2018 16:40
Приложение № 8 - Декларация за ползване или неползване на подизпълнители   (docx - 19,00KB) - 29 авг 2018 16:40
Приложение № 9 - Декларация - списък за СМР, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка   (docx - 20,00KB) - 29 авг 2018 16:41
Приложение № 10 - Декларация – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на професионалната им компетентност   (docx - 19,00KB) - 29 авг 2018 16:41
Приложение № 11 - Декларация съгласие на подизпълнител   (docx - 13,00KB) - 29 авг 2018 16:42
Приложение № 12 - Проект на договор   (docx - 43,00KB) - 29 авг 2018 16:43
Приложение № 13 - Представяне на участника   (docx - 12,00KB) - 29 авг 2018 16:43
Информация в АОП за публикувана обява изх.№ 357000-7273/29.08.2018 г.   (pdf - 323,00KB) - 29 авг 2018 17:13
ПРОТОКОЛ   (pdf - 2,68MB) - 21 сеп 2018 14:36
Договор по обособена позиция 1   (pdf - 2,15MB) - 11 окт 2018 16:58
Приложения към договор по обособена позиция 1   (pdf - 1,90MB) - 11 окт 2018 16:58
Договор по обособена позиция 2   (pdf - 2,12MB) - 11 окт 2018 17:01
Приложения към договор по обособена позиция 2   (pdf - 754,00KB) - 11 окт 2018 17:02

 11 октомври 2018 | 17:02