МВР

ОД Добрич

 

Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително-ремонтни работи в сгради, управлявани от ОДМВР – Добрич - прекратена

14 авг 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 14.08.2018 г.
Способ за възлагане : Събиране на оферти с обява.
Пореден номер на преписка : 1 / 2018 г.


Съобщение: Съгласно чл.193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) прекратявам възлагането на обществена поръчка от ОДМВР – Добрич чрез събиране на оферти с обява №357000-6902/14.08.2018, изпратена информация до АОП с №9077964/14.08.2018 г., с предмет: „Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително – ремонтни работи в сгради, управлявани  от  ОДМВР - Добрич”  с мотив, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, поради това, че са допуснати съществени пропуски при изготвяне на техническата спецификация към документацията за участие, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е била обявена процедурата.

Прикачени документи Обява № 357000-6902/14.08.2018 г.   (pdf - 900,00KB) - 14 авг 2018 16:53
Документация   (pdf - 440,00KB) - 14 авг 2018 16:54
Приложение № 1 - Опис на представените документи   (docx - 13,00KB) - 14 авг 2018 16:54
Приложение № 2 - Техническа спецификация с количествени сметки по обособени позиции   (pdf - 1,81MB) - 14 авг 2018 16:55
Приложение № 3.1. – Техническо предложение за изпълнение на поръчката   (docx - 14,00KB) - 14 авг 2018 17:12
Приложение № 3.2. - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора   (docx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:12
Приложение № 3.3. – Декларация за срок на валидност на офертата   (docx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:13
Приложение № 3.4. - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд   (docx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:13
Приложение № 3.5. - Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с условията на строителната площадка   (docx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:13
Приложение № 3.6. - Ценово предложение с приложени количествено- стойностни сметки   (docx - 16,00KB) - 14 авг 2018 17:14
Приложение 1 към ценово предложение - КСС по обособена позиция № 1   (xlsx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:15
Приложение 1 към ценово предложение - КСС по обособена позиция № 2   (xlsx - 12,00KB) - 14 авг 2018 17:15
Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. т. 1, 2 и 7 от ЗОП   (docx - 20,00KB) - 14 авг 2018 17:16
Приложение № 5 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП   (docx - 21,00KB) - 14 авг 2018 17:16
Приложение № 6- Декларация по чл. 3, т. 8 по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС   (docx - 22,00KB) - 14 авг 2018 17:17
Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с други участници по чл.101, ал.11 от ЗОП   (docx - 19,00KB) - 14 авг 2018 17:17
Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител   (docx - 20,00KB) - 14 авг 2018 17:17
Приложение № 9 - Декларация по чл. 4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП   (docx - 19,00KB) - 14 авг 2018 17:18
Приложение № 10 - Декларация по чл. 6, ал.2 от ЗМИП   (docx - 20,00KB) - 14 авг 2018 17:18
Приложение № 11 – Декларация съгласие на подизпълнител   (docx - 13,00KB) - 14 авг 2018 17:19
Приложение № 12 - Проект на договор   (docx - 42,00KB) - 14 авг 2018 17:19
Приложение № 13 - Представяне на участника   (docx - 13,00KB) - 14 авг 2018 17:20
Информация в АОП за публикувана обява изх.№ 357000-6905/14.08.2018 г.   (pdf - 323,00KB) - 14 авг 2018 17:58
Разясненеие   (pdf - 112,00KB) - 20 авг 2018 11:09
Разяснение   (pdf - 142,00KB) - 28 авг 2018 14:12
Съобщение   (pdf - 126,00KB) - 28 авг 2018 14:13

 28 август 2018 | 14:14