МВР

ОД Добрич

 

РД ПБЗН Добрич

 

Administrative Services

Административни услуги РДПБЗН Добрич

Contacts

Контакти

Анкетна карта

Вътрешни правила за административно обслужване

zapoved Razhod ZDOI 2011

Достъп до обществена информация

Заявление за ДОИ

Предложения и сигнали

Ръководство

Структура

Харта на клиента

тарифа-4-за-таксите-които-се-събират-в-системата-на-министерството-на-вътрешните-работи-по-закона-за-държавните-такси

449 Искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

987 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

988 Заявление за издаване на разрешение на търговци

1305 Искане за издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност

1529 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)

1528 Искане за издаване на удостоверителни документи

1773 Искане за издаване на дубликат на издадени документи

Доклад удовлетвореност РДПБЗН Добрич