МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 година и по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 година

28 апр 2017

На 03 май 2017 г. дирекция „Международни проекти“-МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 година и по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 година. Целта на информационния ден е заинтересованите организации да бъдат запознати с обявените към момента покани за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и правилата за реализация на проекти по двата фонда.
Ще бъде представена информация по следните покани:
1. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-2.007 „Модернизиране на Националния координационен център в София; надграждане на аналитичния слой на Националната ситуационна картина; Обучение на служителите от ГДГП за обезпечаване и еднакво прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на граничния контрол; Доизграждане на Н.ШИС чрез осигуряване на допълнителна функционалност на Главния и Резервния комуникационен компютърен център; Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на съвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин; Повишаване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на Министерството на вътрешните работи по външните граници на ЕС чрез внедряване на система за събиране, анализ и съхраняване на информация за активността на крайните потребители и устройства; Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD“, съфинансирана от фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г.
2. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-5.009 „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво“, съфинансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г.
3. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти BG65AMNP001-1.003 “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници; Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи  закрила граждани на трети страни; Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди“ съфинансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.
Поканите, с които ще бъдат запознати участниците в събитието, са публикувани на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“-МВР: www.dmp.mvr.bg, раздел - фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и раздел  - фонд  „Вътрешна сигурност“.
Информационният ден ще започне в 10.00 часа в хотел „Централ парк“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №106. Регистрацията на участниците ще започне от 09.30 часа.
Oчакваме Ви!

Програма

 17 юли 2017 | 14:11