МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Ремонт (обновяване) на помещения в Специализирания дом за временно настаняване на граждани на трети страни в София" - ОТВОРЕНА - 07.04.2015 г.

22 май 2015

Електронна преписка № 421 от 07.04.2015 г.

Покана - 07.04.2015 г.

Документация за участие - 07.04.2015 г.

Техническа спецификация - 07.04.2015 г.

Протокол от дейността на комисия - 08.05.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - 22.05.2015 г.

 15 юни 2017 | 10:27