МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и...

16 сеп 2015

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

Покана

Документация за участие

Техническа спецификация

Методика

Протокол от дейността на комисия - 16.09.2015 г.

Процедурата е прекратена, тъй като подадената оферта не отговаря на всички изисквания та Възложителя.

 15 юни 2017 | 10:27