МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Предварителен контрол на обществени поръчки и верификация на разходи по фондове и програми, които ДМП-МВР управлява“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените...

28 май 2018

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Предварителен контрол на обществени поръчки и верификация на разходи по фондове и програми, които ДМП-МВР управлява“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

Електронна преписка № 490 от 28.05.2018 г.

Информация за публикувана обява - 28.05.2018 г.

Обява - 28.05.2018 г.

Документация за участие - 28.05.2018 г.

Техническа спецификация - 28.05.2018 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 08.06.2018 г.

Протокол от дейността на комисия - 04.07.2018 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 21.08.2018 г.

 

 

 

 

 

 21 август 2018 | 17:36