МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на МВР"

29 май 2018


Електронна преписка № 491 от 29.05.2018 г.


Информация за публикувана обява - 29.05.2018 г.

Обява - 29.05.2018 г.

Документация за участие - 29.05.2018 г.

Техническа спецификация - 29.05.2018 г.

Информация за удължаване срока за отваряне на оферти - 15.06.2018 г.

Протокол от дейността на комисия - 13.07.2018 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 22.08.2018 г.

 22 август 2018 | 15:19