МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на хотелско настаняване и логистика“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

21 фев 2020

Електронна преписка № 504 от 24.02.2020 г.


Информация за публикувана покана

Обява

Документация за участие

Техническа спецификация

Протокол от дейността на комисия


Договор по ЗОП и приложенията към него - 30.07.2020 г. 06 август 2020 | 14:43