МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на хотелско настаняване и логистика“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

05 фев 2018

Информация за публикувана обява - 05.02.2018 г.

Обява - 05.02.2018 г.

Документация за участие - 05.02.2018 г.

Техническа спецификация - 05.02.2018 г.

Протокол от дейността на комисия - 02.03.2018 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 30.03.2018 г.

 30 март 2018 | 16:32