МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП с две обособени позиции...

12 юни 2020

Електронна преписка № 508 от 12.06.2020 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране и изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО- МВР”, Обособена позиция 2: “ Ремонт на работни помещения, проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация за нуждите на ЗВО и ЗМП”“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

Информация за публикувана покана


Обява

Документация за участие

Технически спецификации

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Разяснения

Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване

 17 август 2020 | 17:46