МВР

Дирекция "Международни проекти"

 
Заповед относно отмяна на Заповед рег. № 8121з-1031/19.12.2014 г. относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или по други международни споразумения - 04.02.2021 г.

Списък с указания и документи за отчитане по ФУМИ и ФВС (в сила от 12.02.2021 г.)

Списък с указания и документи за отчитане по ФУМИ и ФВС (в сила за процедурите, обявени след 25 април 2019 г.)

Указания за смесена употреба август 2018

Заповед относно утвърждаване на методически указания за приемане на доставки, услуги и СМР по програми и проекти, финансирани със средства на ЕС по ФУМИ, ФВС и НФМ или по други международни споразумения - 20.06.2018 г.

Списък и указания за отчитане по ФУМИ и ФВС чрез ИСУН - актуализиран

Списък и указания за отичтане по ФУМИ и ФВС чрез ИСУН 2020

Списък и указания за отчитане ФУМИ и ФВС - на хартиен носител

Наръчник за допустимост на разходите по ФУМИ и ФВС

Наръчник за допустимост на разходите по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност", версия 2/2016 г. - 07.10.2016 г.

Наръчник за допустимост на разходите по фонд "Убежище, миграция и интеграция“ и фонд "Вътрешна сигурност" – 2016 г.

Заповед рег.№8121з-176/02.03.2015 г. за утвърждаване на Наръчник за допустимост на разходите по фонд "Убежище, миграция и интеграция"(ФУМИ) и фонд "Вътрешна сигурност"(ФВС)