МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила“

25 яну 2021

Мисията на Международната организация по миграция в България набира оферти по процедура с предмет: Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила по проект № BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г. финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН:  2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 25 януари 2021 | 13:17