МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

БЧК – Публична обява за избор на изпълнител с предмет „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила... “

12 юли 2019

Публична обява за избор на изпълнител  с предмет  „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план  за нейното прилагане“ по проект BG65AMNP001-2.004-0008 „Да опознаем другия“ по договор 812108-105/20.12.2017г. финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане на ФУМИ 2014-2020г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на Интернет страницата на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/

Обява

Информация за обявата

 12 юли 2019 | 17:11