МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Нормативни документи

Описание на системите за управление и контрол по ФУМИ и ФВС 2014-2020 - Версия 7.0 - 2020 г.
Анекси

Описание на системите за управление и контрол по ФУМИ и ФВС 2014-2020 - Версия 6.0 - 2018 г.
Анекси

Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 5.0 - 2016 г.
Анекси

Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 4 - 2016 г.
Анекси

ПМС № 243 от 20.09.2016 г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИСУН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ", 2014-2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 OT 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУМИ и ФВС ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 Г. ДО 2020 Г.

Нормативни документи за админситриране на нередности

Регламент (ЕС) 2022/585 за изменение на регламенти (ЕС) № 514/2014, (ЕС) № 516/2014 и (ЕС) 2021/1147

Регламент за изпълнение 2020/1020 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 801/2014

Регламент за изпълнение 2020/1019 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/840 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1291 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/646 НА КОМИСИЯТА от 5 април 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/378 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на извършването на годишната процедура по уравняване на сметките и на уравняването с оглед на съответствието

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/207 НА КОМИСИЯТА от 3 октомври 2016 година относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1977 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и с инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1973 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

Решение на МС за определяне на отговорен орган и одитен орган по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" от 2014 до 2020 г.
Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 3 - 2015 г.
Анекси

Регламент (ЕС) 2020/1543 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на процедурата за отменяне на бюджетни кредити

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/840 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2015 година относно проверките, извършвани от отговорните органи съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/377 of 2 March 2015 establishing the models for the documents required for the payment of the annual balance pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/378 of 2 March 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the implementation of the annual clearance of accounts procedure and the implementation of the conformity clearance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 799/2014 of 24 July 2014 establishing models for annual and final implementation reports pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, prevention and combating crime and crisis management

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 802/2014 of 24 July 2014 establishing models for national programmes and establishing the terms and conditions of the electronic data exchange system between the Commission and Member States pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, prevention and combating crime and crisis management

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 801/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2014 година за определяне на сроковете и другите условия за изпълнение, свързани с механизма за отпускане на средства за програмата на Съюза за презаселване по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (pdf - 163k)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (pdf - 589k)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (pdf - 321k)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1042/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (pdf - 473k)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за създаване на фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (PDF - 529k)

Регламент (ЕС) N 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи - (PDF - 1216k)

Указания на Европейската комисия за подготовка на националните програми на държавите-членки по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014-2020 г. - версия 8 от 31 март 2014 г. - eng (PDF - 749k)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1268/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – консолидирана версия

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – консолидирана версия