МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-3.005 “Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави.

29 май 2019

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-3.005 “Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане  на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход"

Заглавна страница - 29.05.2019 г.

Обява - 29.05.2019 г.

Насоки - 29.05.2019 г.

Документация за кандидатстване - 29.05.2019 г. 

Информация за получени предложения и становища - 29.05.2019 г.

Разяснения по процедура - 08.07.2019 г.

Разяснения по процедура - 16.07.2019 г.

Списък с предложени за отхвърляне проектни предложения - 13.08.2019 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 09.10.2019 г.

Информация за одобрени проекти - 17.10.2019 г.

Решение за финансиране на проектно предложение - 10.12.2019 г.

Информация за одобрени проекти - 20.12.2019 г.

 06 януари 2020 | 16:38