МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.016 „Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави членки..."

08 юни 2020

         Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.016 „Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави членки, както и оперативната съвместимост с ИТ системи и база данни на ЕС и други държави членки“

           Днес, 08.06.2020 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г BG65ISNP001-5.016 „Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави членки, както и оперативната съвместимост с ИТ системи и база данни на ЕС и други държави членки“
           С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 23.59 ч. на 15.06.2020 г. (включително) на електронна поща:  [email protected] или в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
            Следва да имате предвид, че на този етап на посочените адреси следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата.

 

 08 юни 2020 | 16:10