МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-2.012 „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи..."

21 май 2020           Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-2.012 „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК”
           Днес, 21.05.2020 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-2.012 „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК”
           С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 23.59 ч. на 29.05.2020 г. (включително) на електронна поща:  [email protected] или в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
            Следва да имате предвид, че на този етап на посочените адреси следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата.

 21 май 2020 | 14:20