МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

„Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention” (Към създаване на Европейски център за експертиза по въпросите на криминалната превенция)

Водещ партньор МВР на Кралство Белгия. Предвидено е участие в проекта да вземат компетентните служби от Люксмбург, Нидерландия, Великобритания, Финландиндия, Швеция и Кипър. Декларацията за партньорство от българска страна е подадена от името на Министерството на вътрешните работи.
Проектът е насочен към засилване на капацитета и професионализация на Европейската мрежа за превенция на престъпността и създаване на единен подход в посочената област.
  Предвидено е чрез изпълнението на проекта да бъдат постигнати следните основни резултати:
- повишаване на заинтересоваността и повишаване на тяхната ангажираност  по въпроси свързани с превенцията на престъпността.
- наблюдение на съвременните тенденции в и развитие в областта на престъпността и нейната превенция.
- обмен на експертиза и добри практики между максимален брой участници;
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 889 658 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 36 месеца.