МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

„AIRPOL: The creation of a coordination platform for law-enforcement units regarding aviation and airport related issues” (ЕЪРПОЛ: създаване на координационна платформа за правоохранителните органи по въпроси свързани с авиацията и авиационната сигурност)

„AIRPOL: The creation of a coordination platform for law-enforcement units regarding aviation and airport related issues” (ЕЪРПОЛ: създаване на координационна платформа за правоохранителните органи по въпроси свързани с авиацията и авиационната сигурност)

Водещ партньор по проекта е Белгийската полиция. Предвидено е участие в проекта да вземат компетентните служби от Люксмбург, Нидерландия, Великобритания, Финландиндия, Швеция и Кипър. Участие в проекта като партньор от българска страна ще вземе ГДГП- МВР, чрез РДГП „Аерогари”.
Крайната цел на проекта е да бъде създаден постоянен координационен форум от полицейски, гранично-полицейски и други правоохранителни органи с компетентност по охраната и сигурността по европейските летища. Предвижда се тази цел да бъде постигната чрез оптимизиране на ефективността на правоохранителни органи от една страна и създаване на хармонизиран подход при изпълнение на дейностите в посочената област от друга.
Предвидено е чрез изпълнението на проекта да бъдат постигнати следните основни резултати:
- разработване на постоянна, функциониращата мрежа фокусирана върху обмен на добри практики, разузнавателни данни, обща информация и ра обмен на служители;
- координация на трансгранични действия;
- създаване на представителен експертен форум, базиран на резултатите и натрупания опит от създадената мрежа за обмен на информация и проведените трансгранични дейности.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 243 863 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 26 месеца.