МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

„Good Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” (Добри практики за управление на обществени конфликти в региона на Централна и Източна Европа).

Водещ партньор Национална полиция на Унгария, партньор от българска страна Главна дирекция „Охранителна полиция”. Предвидено е участие в проекта да вземе МВР на Чешката република.
Проектът е насочен към укрепване на регионалното сътрудничество по линия на превенция на престъпността в рамките на Европейската мрежа за превенция на престъпността, като се установят добри практики при управлението на и решаването на различни междуобщностни конфликти (междусъседски, в малки населени места, училища и др.).
Предвижда се целта за проекта да бъде изпълнена, чрез обмяна на добри практики в областта, които ще бъдат използвани за създаване и разпространение на цялостен местен модел на проектен план, специализиран за страните от региона.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 161 737 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 29 месеца.