МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България” (BULCIP)

Проект „Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България” (BULCIP)

Целта на проекта е разработването на система - прототип за автоматизиране на процеса на вземане на решение в ситуация на многостранна терористична заплаха. Предвижда се изграждането на сензорна система на три ключови обекти от критичната инфраструктура: АЕЦ „Козлодуй”, газохранилището в Чирен и летище София, която да подава информация в случай на заплаха. Информацията ще се обработва от съветваща система, която ще генерира съвети и съответните алтернативни решения. Крайната информация ще постъпва в Ситуационния център на ГДПБЗН – МВР посредством изграден електронен планшет.
Партньори по проекта са Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро - аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН – координатор на проекта; Академия на МВР; ГДПБЗН – МВР; Военна академия „Г.С. Раковски”; Русенки университет „Ангел Кънчев”.
Участието на ГДПБЗН се състои в следните дейности по проекта: Разработване на модерна система за сигурност и защита на водния канал на АЕЦ „Козлодуй”; Продължителен мониторинг на р. Дунав за радиационно, химическо и биологично замърсяване; Разработване на оперативни процедури и методологии; Разработване на критерии, индикатори и методологии за оценка на риска от терористична атака в естествени газохранилища; Разработване на модел за подобряване антитерористичната защита на газохранилището в Чирен; Разработване на методологии и критерии за оценка и анализ на риска от терористична атака на външния периметър на летище София; Разработване на унифицирана интегрирана система за ефективно управление при многостранна терористична заплаха; Тестване на системата и демонстрация на полезността от нея.
Бюджет: Индикативният общ бюджет на проекта е в размер на 1 000 000 евро. ЕК осигурява 70% финансиране на проекта, като останалите 30% ще бъдат покрити със средства на координатора на проекта - Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро - аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН.