МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

SIENA - България

Разширяване на SIENA до националните компетентни органи”. Водещ партньор по проекта е дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, а ангажимент за участие са поели Националната следствена служба, Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисията за установяване на имуществото придобито чрез престъпна дейност и Агенция „Митници” - Министерство на финансите.
Проектното предложение е насочено към създаване на защитена информационна мрежа между централните и регионални структурни звена на МВР, както и с другите компетентни национални институции (НСлС, ДАНС, Агенция Митници - МФ, КУИППД) за обмен на класифицирана информация с ЕВРОПОЛ и държавите-членки на ЕС.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 394 324 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 36 месеца.