МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на хидрометеорологични събития и инцидентни водни замърсявания”

Водещ партньор е Окръжен съвет Гюргево, Румъния и партньор Областно управление - „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе.
Създаване на ефективна система за мониторинг и сигнализация при бедствия в транс-граничния район Русе-Гюргево. Системата ще създаде поредица от карти изготвени с помощта на географско информационни системи и прогнози на рисковите фактори, както и ефективна алармена система.
Основните дейности са свързани с доставка на оборудване за създаване на Система за мониторинг и известяване в случай на бедствие, придобиване на софтуер за прилагане и развитие на посочената система, както и монтаж на необходимите оповестителни и комуникационни компоненти. Предвидено е също така закупуване на специализирана техника - 2 броя моторни шейни, един брой тежкотоварно МПС, водолазно оборудване, речен катер.
Дейностите, които ще изпълнява Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе по проекта възлизат на обща стойност 1 473 419,90 евро.