МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Осигуряване на ефикасен мениджмънт на съвместните действия при реагиране на извънредни ситуации в граничния район Гюргево – Русе”

Партньор е ОДМВР – Русе. Водещ партньор по проекта е Окръжния инспекторат за съвместни ситуации - Гюргево, при Генералния инспекторат за спешни ситуации на Министерство на вътрешните работи и администрацията на Румъния. Основните дейности са свързани с доставка на индивидуална екипировка и защитни средства, два броя противопожарни автомобили и оборудване за център за дихателна защита.
Основна цел на проекта е създаване на съвместна транг-гранична инфраструктура за координация и управление на дейностите по интервенцияв района Гюргево – Русе за подобряване на наблюдението, управлението и превенцията на инциденти, аварийни ситуации и бедствия.
Общата стойност на дейностите по проекта е 1 283 480 евро.
Продължителност на проекта 21 месеца.