МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Оперативна програма "Техническа помощ"

Проект "Повишаване на ефективността на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)"