МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Оперативна програма "Регионално развитие"

1. Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-01/2007/001-1 “Модернизация на структурните звена на ГДПБЗН – МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора” - ГДПБС-МВР.

Проектът е насочен към обновяване и модернизиране на наличния машинен парк от пожарни автомобили за РСПБЗН, обслужващи общините с най-висок рисков потенциал - столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града. Реализирането му ще допринесе за ограничаване разрастването и бързото ликвидиране на пожарите в градските агломерационни ареали и ще осигури надеждна защита на живота и имуществото на гражданите при пожар.
Бенефициент по проекта е ГДПБЗН-МВР. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕК чрез Европейския фонд за регионално развитие с обща стойност на проекта 7 000 000 млн. евро, а съфинансирането от българска страна е 15% . Продължителността на проекта е 16 месеца.

2. "Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР"