МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Оперативна програма „Административен капацитет”

1. Проект: BG051PO002/08/3.1-02 “Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР”

Общата цел на проекта е да се повиши качеството и ефективността на административния процес в МВР чрез въвеждане на принципи на електронното управление чрез полагане на фундамента на безхартиен административен процес, ускоряване на документооборота и вследствие на това ускоряване на вземането на административни решения, ограничаване на човешкия фактор в документооборота, понижаване на текущите разходи за човешки и материални ресурси чрез ограничаване на хартиения документооборот, и създаване на предпоставки за разширяване на обхвата на предлаганите онлайн административни услуги.
Проектът е разработен в унисон с целите и политиките на стратегическите документи на ОПАК - Стратегически насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г. и  Национална стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г., както и планове и програми на МВР като Правилник за прилагане на Закона за МВР, Управленска програма на МВР за 2009 г., Стратегия за консолидация на информационните и изчислителни ресурси в МВР и т.н.
Проектът изцяло съответства на общата цел на Програмата, на целта приоритетна ос 3 - Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система. С него ще се развие базата за предоставяне на електронни услуги от страна на министерството и ще се създадат предпоставки за прозрачност и ефективност на административната дейност на МВР.
Бенефициент по проекта е дирекция ”Комуникационни и информационни системи” и областни дирекции на МВР. Общата стойност на проекта е 404 871 лева, а продължителността му е 18 месеца.

2. Проект "Оптимизиране на управлението на човешките ресурси в МВР в съответствие с европейските практики"

3. "Новият полицейски лидер"