МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Международна програма - Глобален мониторинг на околната среда и сигурност

Проект „SAFER&LinkER” на ЕС и Европейската космическа агенция за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (Global Monitoring for Environment and Security – GMES) има за цел засилване ефективността на GMES службите за реагиране при извънредни ситуации (Emergency Response Core Services – ERCS). За периода 2009-2011 г. Европейската комисия стартира два взаимно допълващи се и обвързани проекта.

Проект LinkER (Link Emergency Response), предвижда изграждането на връзка между всички Национални точки за контакт при извънредни ситуации и Фокални точки (Focal Points) на ниво ЕС с цел подпомагане на изграждането на Оперативна GMES Служба /Услуга за реагиране при извънредни ситуации (ERCS) и удобен интерфейс за потребителите за връзка с тази служба (услуга).

Проект SAFER (Services and Applications for Emergency Response) – “Услуги и приложения за реагиране при извънредни ситуации”, е насочен към надграждане на възможностите за готовност и реакция при бедствия на различни институции на национално, ЕС и международно ниво и представлява последна стъпка в изграждането на Службите за реагиране при извънредни ситуации (ERCS) в обхвата на инициативата на ЕК за глобален мониторинг на околната среда и сигурността.
Крайните резултати по инициативата SAFER&LinkER ще представляват безплатна услуга, достъпна за ползване от 27-те страни-членки на ЕС и съответните ангажирани структури в сферата на гражданска защита през 2012 г.