МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Подобряване на превенцията и осъзнаването на опасността от наводнения, чрез разработване на стандартизиран метод за оценка и управление на риска от малките язовири, базиран на Европейски добри практики и обмяна на опит”

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е координиращ бенефициер на проекта, а партньори са Wald+Corbe Consulting Engineers - Университета по архитектура, строителство и геодезия, София; „Напоителни системи ЕАД”; НИМХ-БАН, както и организации от ФРГ и Австрия.
Основната цел на проекта е разработване на стандартизиран метод за разработване на сигурността на малките язовири с висок и много висок риск, чрез разработка на необходимите етапи и критерии, въз основа на примерно проучване на водоемите в избраната за целта пилотна област Плевен. При изпълнение на дейностите ще бъдат използвани съвременни технически стандарти и практически опит от Австрия и ФРГ.
В рамките на проекта ще се разработи ръководство, в което ще бъде указана методиката, по която да се извършват всички дейности по изпълнение на съответната директива на ЕС, която регулира оценката и управлението на риска от наводнения.
ГДПБЗН ще участва в дейности на обща стойност 82 851 евро, като приносът на ЕК за дейностите възлиза на 62 138 евро.
Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.