МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура BGHOMEAFFAIRS-3.004 за предварително дефиниран проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“.

11 фев 2020

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура BGHOMEAFFAIRS-3.004 за предварително дефиниран проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 232 154 лева.

Проектът ще се изпълнява от Академия на МВР (АМВР) в партньорство с  Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Офис за демократични институции и човешки права (ОДИЧР)

Проектът ще допринесе за недопускане на нарушаване на човешките права от страна на полицията при работа в мултиетническа среда, със специален фокус върху ромското население; повишаване на уменията на полицейските служители за превенция на домашно насилие, трафик на хора и джебчийство в ромските общности и превенция на  недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители.
В съответствие с Програма „Вътрешни работи“ предварително дефинираният проект ще допринесе  за изпълнение на специфичното изискване на Меморандума за разбирателство минимум 10 % от общо допустимите разходи по програмата да са насочени към подобряване на състоянието на ромското население.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16 март 2020 г. до 23:59 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/66753341-28e5-4983-bfb9-60ce14cc0f4b

16.03.2020 г.
Важно!
Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект 9 „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители ” e измененa.
Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 23:59 часа на 30 април 2020 г.
В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 01.05.2020 г.
Край на процеса на оценяване – 01.07.2020 г.
Подписване на договор – 31.07.2020 г.

23.04.2020 г.
Важно!
Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект 9 „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители ” e измененa.
Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 23:59 часа на 01 юни 2020 г.
В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 02.06.2020 г.
Край на процеса на оценяване – 03.08.2020 г.
Подписване на договор – 31.08.2020 г.

Доклад от дейността на комисията - 21.09.2020 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 21.09.2020 г.

Информация за одобрен проект - 14.10.2020

 23 октомври 2020 | 09:44