МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предварително дефиниран проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“.

07 юни 2019


Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 466 850 лева.

Проектът ще се изпълнява от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Предварително дефинираният проект има за цел повишаване на сигурността на гражданите като продължи надграждането на ефикасността и ефективността на системата за възстановяване на активи от престъпна дейност в България. Проектът ще укрепи системите за борба с корупцията, проследяването, разкриването и изземването на активи от престъпления, което е  решаваща стъпка към изпълнението на приоритетите на България за предотвратяване и борба с организираната престъпност и корупцията, възстановяване на правото и компенсиране на жертвите на престъпления. Проектът ще повиши капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване. Проектът ще позволи на КПКОНПИ да осъществява ефективно двустранно сътрудничество с чужди власти като отнема активи от името на партньорски служби. Също така, проектът ще подобри познанията и уменията на служителите на КПКОНПИ в основни области на правните аспекти и ще подобри  информационната инфраструктура на Комисията.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f7dfaded-4104-4b19-8f48-95ac50dd6f2b

Разяснения - 27.06.2019 г.

Разяснения - 02.07.2019 г.

Решение за прекратяване на процедура - 15.07.2019 г.

 12 август 2019 | 16:21