МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предварително дефиниран проект „ Превенция и противодействие на корупцията“.

07 юни 2019


Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „ Превенция и противодействие на корупцията“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 4 107 180 лева.

Проектът ще се изпълнява от дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи.

Предварително дефинираният проект има за цел да повиши административния капацитет за превенция и противодействие на корупцията сред полицейските служители. Проектът ще подобри и повиши механизма и интегритета на полицейските служители, работещи в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, както и да повиши техническия капацитет за превенция на корупцията в други държавни институции.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58d22477-d078-4433-90d4-1d6743cbbb41

Важно!
Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Превенция и противодействие на корупцията ” e измененa.
Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 22.07.2019г. В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 23.07.2019 г.
Край на процеса на оценяване – 24.09.2019 г.
Подписване на договорите– 11.10.2019 г.

Разяснения по процедура - 08.07.2019 г.

Доклад от дейността на комисия - 24.10.2019 г.

Решение за финансиране на проектно предложение - 24.10.2019 г.

Информация за одобрен проект - 25.03.2020 г.

 14 май 2020 | 15:00