МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Документи

Програмно споразумение по програма "Вътрешни работи" по Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 - в сила от 18.08.2022г.

Програмно споразумение по програма "Вътрешни работи" по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. - в сила от 08.02.2022 г.

Наръчник за комуникация и дизайн - Актуализиран Декември 2021

Заповед относно отмяна на Заповед рег. № 8121з-1031/19.12.2014 г., относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или по други международни споразумения - 04.02.2021 г.

Заповед относно утвърждаване на методически указания за приемане на доставки, услуги и СМР по програми и проекти, финансирани със средства на ЕС по ФУМИ, ФВС и НФМ или по други международни споразумения - 20.06.2018 г.

Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. – версия 15

Актуализиран списък с документи и указания, необходими при отчитане на финансовото изпълнение на проекти по НФМ 2014-2021

Изменени Анекс I и II към Програмното споразумение относно изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, версия 4

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, версия 3

Адендум и изменени Анекси I и II към Програмното споразумение за финансиране на програма "Вътрешни работи"

Указания за организацията и провеждането на обществени поръчки по ЗОП и избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. от страна на бенефициерите по НФМ 2014-2021

Нормативни документи за админситриране на нередности

Списък с документи и указания, необходими при отчитане на финансовото изпълнение на проекти по НФМ 2014-2021

Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм от 2014-2021 

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" между Национално координационно звено и министерство на вътрешните работи

Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021

Наръчник за двустранни отношения

Наръчник за програмиране по резултати

Стратегия за управление на риска

Финансов наръчник

Указания за информация и публичност

Регламент НФМ 2014-2021 г.

Меморандум за разбирателство НФМ 2014-2021 г.

Синя книга НФМ 2014-2021 г.