МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Closing event – 04.12.2017

Programmes BG 12 „Domestic and Gender-Based Violence“ and  BG 13 “Schengen Cooperation and Combatting Cross-border and Organized Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups”, financed under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014  December, 4th, 2017, Sofia
Programmes BG 12 „Domestic and Gender-Based Violence“ and  BG 13 “Schengen Cooperation and Combatting Cross-border and Organized Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups”, financed under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014  December, 4th, 2017, Sofia
The successful implementation of the activities under the two programmes BG12 and BG13 supported by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 was presented by the Director of the International Projects Directorate at the Ministry of Interior, Ms Maya Petkova. Appreciations were extended from the programme Operator’s team to the beneficiaries for their commitment whose involvement in the implementation process is a strong indication for the importance of these programs. Ms Petkova also underlined the major role of the non-governmental sector in the cooperation with the Norwegian partners and in the exchange of good practices contributing to significant achievements in tackling these challenges.
The overall aim of the grants is to reduce economic and social disparities in Europe, said Grete Ødegaard, Counsellor EEA and Norway Grants at the Royal Norwegian Embassy in Bucharest. She noted that combating domestic violence is a priority both for Norway and the Norway Grants.
"We have targeted the funds on this program specifically on measures against gender-based violence. The Norwegian position is: there is no religion, culture or tradition that can justify the violence against women. This is not a personal problem, but a problem which, without exception, should be regarded as crime.
Excellent cooperation between the Bulgarian and Norwegian police services is a key element in the fight against the cross-border organised crime.
Norway welcomes the success of both programmes and we hope that the results achieved will be surpassed in the next programming period."
The Director of the International Projects Directorate in the Ministry of Interior, Ms Maya Petkova, noted that the end of these two programmes is a transition to the new priorities, objectives and projects that will be launched in 2018 and will build upon what has been achieved so far.


Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ и Програма БГ 13 Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“, финансирани по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 - 4 декември 2017 г., гр. София

Успешното приключване на дейностите по две програми - БГ12 и БГ 13 , реализирани с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, отчете директорът на дирекция „Международни проекти“ в МВР Мая Петкова. Тя и екипът й благодариха на бенефициентите за тяхната ангажираност, която доказва значението на тези програми. По думите й неправителственият сектор има голяма роля в сътрудничеството с норвежките партньори и обмен на добри практики, които допринасят за значителни постижения в борбата спрямо тези предизвикателства.
Общата цел на грантовете е да намали икономическите и социални неравенства в Европа, посочи Грете Йодегаард, съветник в посолството на Кралство Норвегия. Тя отбеляза, че борбата с домашното насилие е приоритет за Норвегия като държава.
 "Насочили сме средствата по тази програма конкретно върху мерки, насочени срещу насилието, основано на пола. Норвежката позиция е ясна – няма религия, култура или традиция, която може да бъде основание за насилие срещу жените. Това не е личен проблем, а съществен проблем, който без изключения трябва да се разглежда като престъпление.
Отличното сътрудничество между българските и норвежките полицейски служби е основен елемент в борбата срещу този вид трансгранична организирана престъпност.
Норвегия приветства успехите по двете програми и се надяваме, че постигнатите резултати ще бъдат надминати през следващия програмен период."
Директорът на дирекция „Международни проекти“ в МВР Мая Петкова отбеляза, че краят на тези две програми е преход към новите приоритети, цели и проекти, които ще стартират през 2018 година, и с които ще се надгражда постигнатото до момента.

За повече информация: https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-2009-2014

• Presentions

fotos