МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Документи

УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
Декларация за идентификация на данните
Необходими документи за проверка на открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Опис на платежни документи към финансов отчет - LAST
Справка за дълготрайни материални активи
Справка за сходни дейности

Анекс 1 и Анекс 2 към Програмно споразумение между Министерство на вътрешните работи на Норвегия и Министерски съвет на Република България - БГ13/Programme agreement between The Norwegian Ministry of foreign affairs BG 13/, модифицирани м.Август 2015 г. - 24.08.2015 г.

Management and Control Systems_NFM
Annexes to the MCS_NFM

Guidelines for Beneficiaries and Grant Beneficiaries_EN
Guidelines for Implementation of Information and Publicity Measures_EN

Система за управление и контрол 
Анекси 

Указания към бенефициентите и грантополучателите
Указания за изпълнение на мерките по информация и публичност

Планове за обществени поръчки

Споразумение за изпълнение на Програма БГ 13 между НКЗ и МВР

Насоки за укрепване на двустранните отношения (pdf - 554k)

Програмно споразумение между Министерство на вътрешните работи на Норвегия и Министерски съвет на Република България - БГ12/Programme agreement between The Norwegian Ministry of foreign affairs BG 12 - (pdf - 124k)

Програмно споразумение между Министерство на вътрешните работи на Норвегия и Министерски съвет на Република България - БГ13/Programme agreement between The Norwegian Ministry of foreign affairs BG 13 (pdf - 1879k)

Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 за България (rar - 7184k)

Ръководство за комуникация и дизайн (rar - 6747k)

Меморандум за разбирателство относно изпълнението на НФМ - 2009-2014 - български език (pdf - 102k)

Меморандум за разбирателство относно изпълнението на НФМ - 2009-2014 - английски език (pdf - 161k)

Регламент относно изпълнението на НФМ 2009-2014 (rar - 1880k)

Стратегия за управление на риска (pdf  - 803k)

Статистически наръчник (pdf - 1143k)

За допълнителна информация можете да посетите:

http://eufunds.bg/bg/page/22 и www.norwaygrants.org