МВР

ДКИАД

 

Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност"

- Подпомага министъра на вътрешните работи чрез организиране и координиране на дейността на структури на МВР при разработване и планиране на политиките, стратегическите приоритети, цели и задачи на министерството;
- Подпомага ръководството на МВР при участието в консултативни съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;
- Координира и подпомага отчитането от структури на МВР на стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР;
- Обобщава информацията от структури на МВР, свързана с отчитане изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, които са включени в Програмата на правителството;
- Организира дейността по разработване и отчитане изпълнението на ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за администрацията;
- Изготвя периодични отчети и годишен доклад за дейността на МВР по чл. 63 от Закона за администрацията;
- Извършва информационно-аналитична дейност, като събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация по основните направления на дейност в МВР за подпомагане на ръководството на министерството, както и за външни потребители;
- Осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации по основните направления на дейност на МВР;
- Изготвя анализи по основните направления на дейност на МВР;
- Координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;
- Изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната - за вътрешни и външни потребители;
- Участва и подпомага процеса по разработване на планове, подзаконови нормативни документи, правила и указания в областта на управлението при кризи;
- Подпомага аналитично и информационно провеждането на национални, регионални и международни учения с участието на ръководството на МВР;
- Координира дейности в администрацията и обезпечава административно и технически работата на съвети, комисии и работни групи по разпореждане на ръководството на МВР;
- Осигурява координацията при взаимодействието на ръководството на МВР с други държавни органи и юридически лица;
- Изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;
- Организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, които са поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния секретар на МВР и от главния секретар на МВР;
- Организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, на структури, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи, и на дирекции от общата администрация, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;
- Организира функционирането на приемната на МВР;
- Приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения;
- Подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи;
- Организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи;
- Разработва общи изисквания за организационните единици в МВР и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната сигурност на класифицираната информация;
- Подпомага административния секретар на МВР при изпълнение на правомощията му по чл. 34б, ал. 1 и 2 от ЗМВР;
- Поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира дейността му;
- Осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.